Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Saturday, 25/05/2024 | 19:06

Ma trận nội dung ôn tập môn Dịa lí K12 thi THPT QG(2016-2017)

 

MA TRẬN NỘI DUNG ÔN TẬP

MÔN ĐỊA LÝ – KHỐI 12

(Năm học 2016-2017)

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Phần A. KIẾN THỨC

Chủ đề 1. Địa lí tự nhiên và địa lí dân cư

1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

    (Học kỳ I)

Trình bày được vị trí, giới hạn phạm vi lãnh thổ

Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên KT- XH

Sử dụng được bản đồ, số liệu thống kê về vị trí địa lí nước ta, mối quan hệ

 

2. Đặc điểm chung của tự nhiên

 (Học kỳ I)

Nêu được đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; Trình bày được đặc điểm cơ bản của ba miền tự nhiên nước ta.

Phân tích được các thành phần tự nhiên

Phân tích được mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên

Giải thích được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản trong thực tế

3. Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 (Học kỳ I)

Nhận biết được sự suy thoái một số tài nguyên thiên nhiên và nguyên nhân. Biết được chiến lược, chính scahs về tài nguyên và môi trường của Việt Nam

Hiểu được một số tác động tiêu cực do thiên nhiên gây ra đối với sản xuất và đời sống

 

Đề xuất được một số giải pháp bảo vệ môi trường ở địa phương

4. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

Trình bày đặc điểm dân số và phân bố dân cư. Nêu được chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

Phân tích được một số đặc điểm dân số, phân tích dân cư, nguyên nhân, hậu quả của dân đông, gia tăng nhanh, phân bố chưa hợp lí.

Đánh gái được hiện trạng dân số và phân bố dân cư ở địa phương. Liên hệ được vấn đề sử dụng nguồn

 

5. Lao động và việc làm

Trình bày được mốt số đặc điểm của nguồn lao động và sử dụng lao động ở nước ta

Hiểu được việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội lớn của nước ta và hướng giải quyết

Liên hệ đô thị hóa ở địa phương

 

6. Đô thị hóa

Trình bày được một số đặc điểm đô thị hóa và sự phân bố mạng lưới đô thị hóa ở nước ta

Hiểu được trình độ đô thị hóa của nước ta

- Ảnh hưởng của đô thị hóa đến sự phát triển KT- XH

Liên hệ đô thị hóa ở địa phương

 

Chủ đề 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, địa lí kinh tế ngành, vùng

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nêu được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: theo nhành, theo thành phần kinh tế và theo...

Làm rõ được ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế với sự phát triển kinh tế nước ta

Liên hệ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương

Mối quan hệ tăng trưởng KT và cơ cấu KT

2. Địa lí kinh tế ngành

2.1.Một số vấ đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Trình bày được cơ cấu của ngành nông nghiệp,trồng trọt,chăn nuôi,tình hình phát triển và phân bố một số cây trồng,vật nuôi chính của nước ta .

- Chứng minh và giải thích được các đặc điểmchính của nền nông nghiệp nước ta.

- Chứng minh được xu hướng chuyển dịch  cơ cấu nông nghiệp

- Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình phát triển, phân bố ngành thủy sản và một số phương hướng phát triển ngành thủy sản của nước ta.

- Hiểu và trinyhf bày được những đặc điểm chính của 7 vùng nông nghiệp.

 

Làm rõ được những đặc trưng của nông nghiệp nhiệt đới, cơ cấu nông nghiệp...ở địa phương

 

 

2.2 Một số vấn đề phát triển và phân bổ công nghiệp

Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành,theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ

- Phân tích được một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp.

- Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và phân bố của 1 số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Phân biệt được 1 số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta

Nhận xét được sự phát triển và phan bố công nghiệp địa phương

 

2.3 Một sô vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải, thôn tin liên lạc, vai trò,tình hình phát triển và sự thay đổi cơ cấu nội,ngoại thương và sự phân bố các trung tâm thương mại

Phân tích được tài nguyên du lịch ở nước ta. Hiểu được tình hình phát triển ngành du lịch,sự phân bố của các trung tâm du lịch chính.

 

Làm rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

3. Địa lí kinh tế vùng

3.1 Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

Phân tích được việc phát triển các ngành kinh tế của vùng; một số vấn đề đặt ra và biện pháp khắc phục. Phân tích được sự phát triển kinh tế của vùng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế,  xã hội và an ninh quốc phòng

Liên hệ thực tế

 

3.2 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

- Trình bày được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các định hướng chính.

Phân tích được tác động của vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tới sự phát triển kinh tế

Xác định được những vấn đề kinh tế xã hội cần được giải quyết.

 

3.3 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

 

Phân tích được sự hình thành cơ cấu nông- lâm – ngư nghiệp, cơ cấu nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng của  vùng

Liên hệ thực tế

 

3.4 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

- Trình bày được vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển

 

Phân tích được tầm quan trọng của vấn đề phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng

Liên hệ thực tế

 

3.5 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

 

- Hiểu được ý nghĩa của việc phát triển kinh tế ở Tây Nguyên

- Hiểu được trạng thái phát triển cây công nghiệp, khai thác và chế biến lâm sản, bảo vệ rừng và phát triển chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện, thủy lợi và những vấn đề của vùng, biện pháp giải quyết những vấn đề đó.

- So sánh sự khác nhau vầ trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Liên hệ thực tế

Giải thích được sự khác nhau về trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

3.6 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

- Chứng minh được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ

 

- Giải thích được sự cần thiết phải khai thác tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ môi trường.

Giải thích được sự phát triển theo chiều sâu trong công nghiệp, nông nghiệp của Đông Nam Bộ

 

Liên hệ thực tế

Lí giải được sự các chỉ số phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ

3.7 Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long

- Kể tên được các tỉnh thuộc vùng; nêu được vị trí địa lí của vùng.

 

- Hiểu và trình bày được một số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Liên hệ thực tế

 

 

 

3.8 Vấn đề phát triển kinh tế , an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo,quàn đảo

Trình bày được tình hình và khả năng phát triển kinh tế tổng hợp của vùng biển và đảo nước ta.

- Hiểu vùng biển Việt Nam các đảo và quần đảo là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ nước ta, là nơi có nhiều tài nguyên , có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng.

 

Nhận xét các vấn đề kinh tế - xã hội, tài nguyên , môi trường an ninh quốc phòng ở vùng biển nước ta.

3.9 Các vùng kinh tế trọng điểm

Biết phạm vi lãnh thổ, vai trò, đặc điểm, thực phát triển của các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền trung, Nam bộ

Phân tích được các thế mạnh của từng vùng kinh tế trọng điểm đối với việc phát triển KT- XH

So sánh ba vùng về thế mạnh, hiện trạng và định hướng phát triển.

 

Phần B.  KỸ NĂNG

Chủ đề 1. Phân tích biểu đồ và bảng số liệu cho trước và nhận xét, giải thích

1. Phân tích biểu đồ ( cho trước hoặc biểu đồ trong Atlat Địa lí Việt Nam

Đọc biểu đồ theo yêu cầu

Nhận xét

Phân tích

Giải thích

2. Phân tích bảng số liệu

Tính toán

Nhận xét

Phân tích

Giải thích

Chủ đề 2. Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam

Đọc và chỉ ra được cơ cấu, số lượng và bố các đối tượng trên bản đồ

Nhận xét

Phân tích

Giải thích

               

 

              

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: