Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
06/07/2023 | 22:02 - Lượt xem: 414

MỤC TIÊU - SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MISSION, VISION, CORE VALUES

    

1. Sứ mệnh - Mission

Tạo dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, yêu thương, trách nhiệm. Trong đó, mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc và thành công, mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển đầy đủ phẩm chất, năng lực để từng bước khẳng định phẩm cách, giá trị và đóng góp của của bản thân  cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước.

Creating a dynamic, creative, democratic, disciplined, loving and responsible educational environment in which every single student feels happy and successful, every single student has the oppaortunity to fully develop their qualities and abilities to step by step affirm their dignity, value and contribution to the community, society, and country.

2. Tầm nhìn - Vision

          Xây dựng trường học Kiến Tạo: trong đó mọi thành viên chủ động tham gia thiết kế và thực hiện tất cả các hoạt động, các nội dung của quá trình giáo dục.

Xây dựng trường học Hạnh Phúc: nơi mà tất cả mọi thành viên đều thành công trong việc tìm thấy hướng đi đúng đắn, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi khẳng định được giá trị, đóng góp của bản thân trong học tập và công việc.

Xây dựng trường học Kết Nối: Thúc đẩy sự Hợp tác, Liên kết giữa các cá nhân để tạo ra những sản phẩm của trí tuệ tập thể. Tạo dựng quan hệ tương tác giữa Học sinh – Giáo viên – Cha mẹ học sinh, giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội. Gắn kết Lý thuyết với Thực tiễn. Kết hợp Hiện đại với Truyền thống. Đẩy mạnh Liên thông và Hội nhập Quốc tế.

Building a Constructive School where all members actively participate in the design and implementation of all activities and contents of the educational process.

Building a Happy School where all members successfully find the right path, joy and happiness when affirming their own values ​​and contributions in their study and work.

Building a  Connected School: Promoting cooperation and connection among individuals to create products of collective intelligence. Establishing an interactive rapport among Students - Teachers - Students' parents, and among Family - School - Society. Linking Theory to Practice. Combining Modernity and Tradition. Promoting International Transition and Integration.

3. Giá trị cốt lõi – Core Values

Nhân Ái – Trung Thực – Trách Nhiệm

Tự Chủ – Hợp Tác – Sáng Tạo

 

Benevolence – Truthfulness – Responsibility

Self-control – Collaboration – Creativity

 

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác