Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

KÝ SỰ ẢNH SINH HOẠT TỔ HÓA SINH RUNG CHUÔNG VÀNG

Ngày 25/01/2016

KÝ SỰ ẢNH SINH HOẠT TỔ HÓA SINH RUNG CHUÔNG VÀNG

KÝ SỰ ẢNH 50 NĂM ÂM VANG TRỐNG TRƯỜNG THĂNG LONG

Ngày 25/01/2016

KÝ SỰ ẢNH 50 NĂM ÂM VANG TRỐNG TRƯỜNG THĂNG LONG